Kantoren

ProMéxico

ProMéxicoMissie

Wij willen directe buitenlandse investeringen en de export van producten en diensten aantrekkelijker maken. Daarnaast willen we ook de internationalisering van Mexicaanse bedrijven promoten om op die manier bij te dragen tot de sociaal-economische ontwikkeling van het land. Ons doel is ook om het imago van Mexico te versterken als strategische vennoot om handel mee te voeren.

Visie

ProMéxico is en wordt erkend als een Mexicaanse entiteit die cruciaal is om de internationale handel te bevorderen en die de realisatie van projecten op een effectieve manier leidt.

Waarden

Gelijkheid

Bij ProMéxico promoten we de gelijkheid van personen en de non-discriminatie  van geslacht, gender en voorkeuren van sociale, culturele of gelijk welke andere aard, in het kader van gelijke rechten. De wetten en reglementen worden toegepast zonder enige voorkeursbehandeling om zo de neutraliteit van daden te bevorderen en aan iedereen een rechtvaardige en egalitaire behandeling te geven.

Maatschappelijke betrokkenheid

De entiteit wil voornamelijk het voordeel van het land bevorderen en de sociale toestand verbeteren. Op die manier volgt men het principe van het gemeenschappelijk goed en draagt men bij tot duurzame ontwikkeling.

Eerlijkheid en transparantie

ProMéxico houdt zich aan de principes van eerlijkheid en transparantie die voorzien zijn in de toepasselijke wetten. Het bouwt aan vertrouwen, zowel binnen als buiten de entiteit, door informatie door te spelen aan het publiek over zijn werking en door bij te dragen aan een beter geïnformeerde maatschappij. We leggen ons ook toe op de nauwkeurige controle van de bevoegde toezichthoudende instanties en van de overheden; zo zijn we verantwoordelijk voor de uitoefening van de toegekende functies en bijgevolg dragen wij bij tot de verantwoordingsplicht van de federale overheidsdiensten.

Persoonlijk en professioneel evenwicht

In ProMéxico heeft het integrale evenwicht van het personeel een rechtstreekse invloed op de beslissingen die genomen worden en op de doelstellingen van de entiteit, het slagen en de verwezenlijking van de doelstellingen van de entiteit. Er worden verscheidene alternatieven aangeboden om het potentieel van de personen tewerkgesteld in de entiteit volledig te ontwikkelen. Dit gebeurt door op een rationele en efficiënte manier gebruik te maken van de middelen en door het respecteren van de privésfeer en van het sociale, -en gezinsleven van de werknemers.

Teamwork

Er wordt een band gecreëerd tussen de werknemers. Bovendien delen zij hun talenten en interesse voor de projecten van de anderen. Deze samenwerking helpt ook om doelen en doelstellingen van ProMéxico te bereiken om op die manier altijd aan de wensen van de klanten te voldoen.

Objectieven

Meehelpen om acties te besturen, coördineren en uitvoeren die dienen voor de promotie van buitenlandse handel en directe buitenlandse investeringen aantrekken die de departementen en de entiteiten van de federale overheid uitvoeren.

Bevorderen en ondersteunen van de uitvoeractiviteit en de internationalisering van Mexicaanse bedrijven door middel van maatregelen die de mechanismes voor de bevordering van het concurrerende uitvoeraanbod, vooral van kleine en middelgrote ondernemingen, herschikken, versterken, verbeteren en innoveren.

erspreiden en aanbieden van advies– vooral voor KMO’s - over de voordelen verbonden aan internationale verdragen of aan onderhandelingen over handelskwesties, om zo de plaatsing van hun producten en diensten op de internationale markt te bevorderen, op een rechtstreeks of onrechtstreekse manier.

Aanbieden van advies en technische bijstand over export naar Mexicaanse bedrijven.

Organiseren en ondersteunen van de deelname van bedrijven en producenten aan missies, beurzen en commerciële tentoonstellingen die in het buitenland plaatsvinden, om zo nationale producten te verspreiden en om de oprichting van distributiecentra van deze producten in andere landen te verbeteren.

Promoten van activiteiten gericht op het aantrekken van directe buitenlandse investeringen die de departementen en de entiteiten van de federale overheid uitvoeren, alsook het ondersteunen van de lidstaten bij de lokalisering van de directe buitenlandse investeringen op nationaal terrein.